Vestergade 20B, 3, 1456, København K

Spædbarnsterapi.

Spædbarnsterapi er en psykoterapeutisk metode rettet mod traumer i de tidlige leveår.

Metoden er udviklet af den franske børnelæge og psykoanalytiker Francoise Dolto og hendes elev Caroline Eliacheff. Metoden er, som den praktiseres i Danmark, udviklet af Inger Poulsen og Inger Thormann.


Spædbarnsterapi går ud på at behandle tidligt opståede traumer ved hjælp af sprogets forløsende, integrerende og helende kraft, og består i at terapeuten, i et samarbejde med barnets omsorgspersoner, giver barnet sprog for den traumatiske oplevelse.

Børns traumer kan være opstået i forbindelse med adskillelse i barnets tidlige liv, (herunder også tab af følelsesmæssig kontakt), chok, tab, smerteoplevelser. Forhold der kan være opstået i forbindelse med sygdom, operationer og indlæggelser, ulykker, utrygge forhold omkring skilsmisse, overgreb og vold barnet har oplevet, omsorgssvigt og andet.

I spædbarnsterapien arbejdes også med oplevelser fra fostertilstanden og omkring fødslen.

Kendetegnet for den traumatiske oplevelse er, at den har haft en oplevelsesmæssige intensitet, som barnet ikke har kunnet kapere, og som har skubbet barnet ud det ud af dets væren i sig selv  og naturlige tillidsfulde forbindelse til verden.


Uanset barnet ikke bevidst husker den traumatiske oplevelse, sætter den spor i barnets personlighedsudvikling og skaber symptomer.

Det lille barn kan blive påvirket i forhold til søvn og spisning, være uroligt og have svært ved at slappe af, trække sig fra kontakt og det kan udvikle fysiske symptomer. Det større barn kan være aggressivt, bange, trist, uroligt, tilbagetrukket. Det kan mangle kræfter til at begive sig ud i verden, have svært ved at lære, have svært ved at knytte sig, svært ved at indgå i samvær med andre børn, og det kan reagere med psykosomatiske symptomer: ondt i maven, ondt i hovedet osv.


Spædbarnsterapien er baseret på den overbevisning, at barnet fødes med sproget i sig, og med evnen til at opfatte og lade sig påvirke af sproget, også fra helt tidligt i livet.

Sproget er bærende i den fælles-menneskelige verden, vi forbinder os med hinanden igennem sproget, og det som vi giver navn, findes som fælles stof og kan deles.

Det traumatiserede barn er fanget i sine symptomer, og har ikke andet sprog for sin oplevelse end dets symptomer.

Når terapeuten giver barnet sproget for traumet, bringer terapeuten barnet og dets oplevelse tilbage i det fællesmenneskelige rum, og for barnet opleves det som at komme til at høre til igen.


Den terapeutiske metode består i, at terapeuten, gennem samtaler med forældrene og undersøgelse af andre kilder, der kan belyse barnets situation, sætter sig ind i de for barnet belastende hændelser og den sammenhæng, hvori de har fundet sted.

Engagementet i barnets historie indbefatter også, at terapeuten empatisk indlever sig i barnets mulige følelser i forbindelse med hændelserne.

 

På grundlag heraf formulerer terapeuten “spædbarnsterapien”.

Spædbarnsterapien er essensen af historien om det skete og barnets mulige følelser i forbindelse med det skete, formuleret på en måde så barnet oplever sig mødt og genkendt i dets oprindelige oplevelse, - og på en måde som bekræfter barnets kræfter og ressourcer til at overkomme traumet, leve videre og udvikle sig i verden.

 

I en eller flere sessioner fortæller terapeuten barnet dets historie.

 

Det er forældrene eller barnets omsorgspersoner, der kender barnet bedst, og de er aktive deltagere i alle processer omkring spædbarnsterapien.

Terapeuten støtter også forældrene i forhold til de følelser arbejdet med spædbarnsterapien sætter i gang, og spædbarnsterapien finder først sted, når forældrene har så meget rede på deres egne følelser, at de kan rumme barnets følelser og reaktioner, og være støttende tilstede for barnet i terapien.

 

Spædbarnsterapi er en metode som primært anvendes i forhold til spædbørn og mindre børn, men også store børn, unge og voksne, der har brug for terapeutisk hjælp til tidlige traumer kan også få stort udbytte af terapien.

 

Spædbarnsterapi og sandplay går ofte hånd i hånd i behandlingsforløb med traumatiserede børn.